Využijte možnosti AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE pro váš pedagogický sbor na Vámi vybrané téma přímo ve vaší škole.

název a téma semináře:

1. Genetická metoda čtení (4 hodiny)
Seznámení s metodikou výuky čtení a psaní čtení genetickou metodou. Využití didaktických pomůcek, pracovních sešitů, pracovních listů pro výuku čtení.
Tvořivé psaní a přemýšlivé čtení v 1. třídě. Konkrétní využití metod RWTC od počátku první třídy. Rozvoj čtenářské gramotnosti od počátku první třídy.

2. Výukové metody a cíle pro 2. - 5. ročník ZŠ (4 hodiny)
Seznámení s různými formami výuky -  výuka frontální, skupinová, individuální. Využití didaktických pomůcek, pracovních sešitů a pracovních listů v hodinách českého jazyka. Rozvoj čtenářské gramotnosti. Seznámení s metodami k rozvoji čtenářské gramotnosti při práci s textem v rámci hodin českého jazyka.

3. Výukové programy čtení v 1. třídě (4 hodiny)
Seznámení s metodikou výuky čtení a psaní genetickou metodou. Využití didaktických pomůcek, pracovních sešitů, pracovních listů pro výuku čtení. Konkrétní využití metod RWTC od počátku první třídy. Rozvoj čtenářské gramotnosti od počátku první třídy.

4. Didaktické pomůcky pro výuku českého jazyka (4 hodiny)
Práce s didaktickými pomůckami jako nástroj vzdělávání i v souladu s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznámení s různými formami výuky – výuka frontální, skupinová, individuální. Budování strategií k osvojení mluvnických pravidel učiva prvního stupně ZŠ.

5. Metodická příprava na práci s didaktickými pomůckami z českého jazyka (4 hodiny)
Práce s didaktickými pomůckami jako nástroj vzdělávání i v souladu s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznámení s různými formami výuky – výuka frontální, skupinová, individuální. Budování strategií k osvojení mluvnických pravidel učiva prvního nebo pro opakování druhého stupně ZŠ.
Na semináři Vám zapůjčíme vámi vybrané pomůcky, které si můžete vyzkoušet ve své třídě.

6. Výukový program hudebního poznání pro první stupeň ZŠ (4 hodiny)
Využití hudebních nahrávek, seznámení s metodami k rozvoji čtenářské gramotnosti, pro práci s textem v rámci hodin hudební výchovy.

7. Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ (4 hodiny)
Čtenářská gramotnost a její význam, seznámení s pojmem a významem čtenářské gramotnosti. Podpůrné aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti - využití kulturních, třídních, školních i mimoškolních aktivit k rozvoji čtenářské gramotnosti. Texty s metodikou vhodné k rozvoji čtenářské gramotnosti, konkrétní ukázky zpracovaných textů a použité metody k rozvoji čtenářské gramotnosti. Význam čtenářských dílen, struktura a náplň.

8. Matematická gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka (16 hodin)
Seznámení se základními pojmy a významem matematické gramotnosti. Úlohy s metodikou vhodné k rozvoji matematické gramotnosti.
Konkrétní ukázky a použité metody; ukázky činnostního učení, matematických her a dalších aktivit vhodných k rozvoji matematické gramotnosti.
Využití didaktických pomůcek, pracovních listů, internetových aplikací a interaktivní tabule k rozvoji matematické gramotnosti.

9. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka (32 hodin)
Čtenářská gramotnost a její význam. Učební styly a komunikace. Kooperativní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
Spolupráce pedagogů při rozvoji čtenářské gramotnosti. Vztah mezi čtenářstvím a čtenářskou gramotností. Základní podmínky čtenářství.
Čtenářská dílna a čtenářská konference. Výuka MeStraDo. Metody k rozvoji čtenářské gramotnosti. Modelové hodiny.
Podpůrné aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti. Analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti.

10. Strážce školy aneb prosperující lídr ZŠ (8 hodin)
Kvalitní řízení školy.
Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve škole.
Vzdělávací program školy.
Mechanismy k organizování vlastní činnosti školy.

V případě vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte.